loading

Përqendrohuni tek fillimi ose ngritja e karrierës suaj si teknik në IT

Aftësitë e Manaxherit të Projektit dhe Shërbimit të Klientit janë  Përparësi për Teknikët IT

Dikush mund të pyesi – çfarë të përbashkët kanë profesioni i manaxhimit dhe ai shërbimit ndaj klientit? Çfarë aftësishë mbartin këto të dy profesione të cilat janë të rëndësishme edhe për një tekinik IT?

Në njërën anë kemi Manaxhim e Projekti që si rol përmban aftësi të cilat janë vendimtare në çdo industry, punë dhe profesion. Një nga këto aftësi është kumunikimi i cili gjithashtu qëndron si bazë për sukses në profesionin e Shëbimit ndaj Klientit. Në anën tjetër, të dy kategoritë profesionale janë të drejtuara nga njerëz të cilët kanë aftësi të larta në zgjidhjen e problemeve. Prandaj, është e rëndësishme që çdo kush të nis nga këto dy aftësi, komunikim dhe problem zgjidhje, në mënyrë që të zgjerojë më tej rrezen e aftëive të tjera të cilat janë kriter-pranues nga punëdhënësit në ditët e sotshme. Gjithashtu rritja dhe zgjerimi i aftësive është domosdoshmëri për të rritur performancën dhe karierën brenda industrisë teknologjike.

Le të shtjellojmë secilin profesion pak më thellë.

Manaxhim Projekti – pikat kyçe

Projektet teknike në IT, por edhe ato në përgjithësi, kërkojnë një ndërthurje të përbashkët të aftësive teknologjike, biznesit dhe komunikimit. Kur këto aftësi shoqërohen gjithashtu nga një gjendje mendore të qetë që janë vendimtare për të mbarëvajtur realizimin e detyrave dhe objektivave të projektit.

Të duhet vetëm të imagjinosh se si parashtrohet realizimi i një rrjeti sigurie për të kuptuar lehtësisht rolin e manaxherit. I vetmi ndryshim nga ky shembull është se roli i manaxherit përfshin një punë më të gjerë dhe me më shumë elementë.

Më poshtë parashtrohen disa aftësi që ndihmojnë për t’u bërë manaxher i projekteve IT:

Qëllimi i projektit: Ti duhet të jesh në gjendje të shikosh apo kuptosh të gjithë elementët e projektit si një ‘trup’ i vetëm. Imagjino një pikturë e cila ka shumë elementë përbërës dhe sa i rëndësishëm është ekuilibri i subjektit me sfondin për të arritur përmbylljen me sukses të punimit. E njëjta gjë vlen edhe kur themi të shikojmë projektin si një trup i vetëm.  

Të dëgjuarit: Praktiko aftësinë e të dëgjuarit tjetrin për të arritur kuptueshmërinë e pastër e secilës palë të përfshirë në projekt. 

Të menduarit kritik: Merr vendime të shpejta, të informuara dhe të bazuara në fakte për të mirën e projektit. Përgatit veten për të arritur nivelin e shkathësisë në këto vendime duke pasuruar gjithnjë veten me njohuri shtesë.  

Oranizimi: Organizimi është ekuilibri i axhendës, orareve, strategjisë së zbatimit dhe metodologjive vepruese, dhe gjithashtu komunikimi i mirë i detyrave, përditësimeve, ecurisë dhe i hallkave të përmbushura.  

Problem-zgjidhës: Vlerëso çështjet nga këndvështrime të ndryshme dhe formulo zgjidhjen më të mirë në pika të caktuara të problemit.

Vetëbesim: Menaxheri i projektit teknologjik duhet të jetë personi me nivelin më të lartë në përkushtim dhe motivim duke ndjekur deri në fund realizimin e projektit

Ndërtimi i marrëdhënieve: Krijo një kulturë bashkëpunimi ku njerëzit punojnë sëbashku drejt një qëllimi kolektiv.

Puna në grup: Siguro rezultate efektive me llogaridhënie dhe përmbushje të afateve realiste për të përfunduar një projekt.

Komunikim të qartë: Përdor gjuhën, tonin dhe teknikat e duhura të tregimit kur komunikon, përshkruan ose shpjegon çështjet përmes e-mailit, bisedës, raporteve, prezantimeve, formave dhe kanaleve të tjera komunikuese.

Mënyra më e mirë për t’i zhvilluar këto aftësi është duke e vendosur veten në gjendjen mendore që ju keni dëshirë dhe mundeni – kjo vjen e para. Më pas, ju duhet të punoni praktikisht, në mjedisin tuaj të punës, duke ndjekur trajnime të lidhura me të, të hapur për të mësuar dhe të shoqëruar gjithnjë prej mendësisë së liderit që doni të arrini një ditë.

Shërbimet e Akademisë Alite
Shërbim ndaj klientit – pikat e forta

Shumë nga ne, në fushën e punësimit, kanë patur si punë të parë role të cilat lidhen me shërbimin. Kur bëhet fjalë për të nisur hapat e pare në rolin e teknikut, përvoja e përthithur më herët na vjen shumë për ndihmë.

Punëdhënësit kushtojnë rëndësi të madhe tek profesionistë të cilët kanë përvojë të lartë në komunikim dhe bashkëveprim me klientin. Vlerat që këta profesionist sjellin me vete si brenda mjedisit të punës, rolit që kanë ose në një kompani nuk janë vetëm në të mirë të biznesit por gjithashtu bën dallimin midis personelit.

Ti ndoshta pyet veten për llojet e kompetencave që punëdhënësit, trajnerët, manaxherët dhe drejtuesit kërkojnë tek një kandidat për punë. Më poshtë lexo se si mund të arrihen këto cilësi.

Gjendje të paqme në punë: Mendo pak si ndjehesh kur qëndron në pritje për një prëgjigje në telefon. Duke menduar këtë, marrim sit ë mirëqenë se teknikët duhet gjithnjë të përgjigjen në kohë – por edhe sipas kohës sonë. Kur nuk arrihet kjo gjë, pritshmëritë tona nuk realizohen, dhe ne nervozohemi. A nuk është e vërtetë kjo? Shpesh por jo gjithmon, ti do të hasësh klientë të nervozuar apo të paqartë për çka duan. Ka edhe nga ata të cilët shpërthejnë në pyetje të shumta. Atëherë, të merresh me njërëzit kërkon kuptueshmëri dhe durim. Dhe mbi të gjitha, profesionalizmi është maja. Këtë duhet gjithnjë t’ia rikujtosh vets dhe kur jep fjalën duhet të realizosh çka premton ne një nivel të lartë pavarësisht llojit të situatës. 

Një nga metodat që mund të përdoren kur bëhet fjalë për situata të vështira është të mendosh: si është e mundur të ndryshoj dikush nga i pakënaqur në të kënaqur prej shërbimit që kërkon?

Një praktikë tjetër, gjithashtu e rëndësishme, është kontrolli i nervave dhe i emocioneve. Duke marrë frymë thellë në moment rritje tensioni për të kuptuar dhe përqasur problemin me qetësi. Qetësia na jep mundësinë që të vëmë re më pastër dhe shpejt problemin dhe të gjejmë zgjidhjen. Prektikoje këtë në të përditshmen e punës.

Komuniko qartë: Mos harro asnjëherë se ti je eksperti për të cilin klienti kërkon gjithnjë. Ti i ke gjërat nën kontroll – kështu të shikon klienti! Kështu që, është në duart e tua që klienti të kuptojë qartë atë që ti po ia komunikon. Nuk do të thotë se diçka që është e qartë për ty është edhe për tjetrin domosdoshmërisht. Sigurohu gjithnjë që klienti të marrë kohën e nevojshme për të kuptuar dhe kujdesu që të largohet prej shërbimit gjithmon i kënaqur.   

Gjithashtu, mbaj mend që komunikimi është i dyanshëm. Është e rëndësishme të dëgjosh mirë klientin para se të veprosh. Nuk do të mund të mbarështrosh asnjë punë nëse nuk ke durim të dëgjosh më parë. Për të kuptuar drejt, saktë se ku qëndron problem duhet të bëhesh një dëgjues i mirë. Dhe mos harro se një pjesë e zgjidhjes gjendet brenda vetë problemit.

Strukturo mire kohën tënde: Vendos sa here veten në vendin e tjetrit i cili kërkon shërmbimin tënd kur bëhet fjalë për kohën. Klienti, me siguri, do të jetë shumë i kënaqur kur e di se do të ketë mbështetje përgjat gjithë procesit, pavarësisht shkallës së vështirësisë. Normalisht është më e vështirë në praktikë së në fjalë – e di! Sdioqoftë, mbaj përqendrimin të fortë gjithnjë tek objektivat.

Pjesë tjetër e cila ndihmon në përgatitjen e kohës tënde është të sigurohesh që gjithçka të trajtohet në kohë dhe sipas mënyrës së premtuar. Të respektuarit të kohës së klientit është kryesor që klienti të krijojë besim se nevojat e tij do të marrin një gjidhje.

Njihu me kufijtë vetes: Për të treguar pikërisht se sa profesionist je, njohja me kufijtë e vetes brenda profesionit është tepër e rëndësishme. Do të ketë gjithnjë çaste kur nuk do të mund të përgjigjesh ose të kesh një zgjidhje. Dhe në këto çaste, gjëja më e mira është të jesh i sinqertë dhe të pranosh se nuk mund të japësh një zgjidhje për problemin e shfaqur. Sidoqoftë, për të mbajtur klientin të kënaqur edhe në këto momente është mirë që të bëhet përpjektje për të udhëzuar qartë rrugët që çojnë drejt zgjighjeve të porblemit. Bashkëpunimi me kolegët e tjerë është gjithmon një mënyrë e saktë për t’u ndjekur në këto raste.


Së fundmi, për një profesionist të teknologjisë IT është shumë e rëndësishme të kushtohet kohë tek trajnimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i këtyre aftësive me karakter jo teknik të cilat do të jenë gjithmon për ndihmë në çdo rast dhe mjedis pune.

Regjistrohuni në newsletter

për t`u njoftuar rreth ofertave dhe lajmërimeve të fundit.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching