loading

Menaxhimi i hoteleve: sfidues dhe fantastik

Hotelet janë objekte të rëndësishme të shoqërisë, brand-e që njihen për imazhin e tyre, prestigjin, shërbimin e patëmetë, atmosfrën dhe estetikën që shoqëron emrin e tyre.Menaxhimi i hoteleve
Të gjitha më lart, janë arritjet kryesore që një manaxher hoteli duhet të përmbushë në detyrën e tij. Mirëpo manaxhimi i një hoteli nuk është një punë fort e thjeshtë, por instensive dhe e mbushur me sfida të shumta.

Çfarë bën në thelb një manaxher hoteli?

Manaxhimi i një hoteli përfshin në kompleks përgjegjësinë e sigurimit të funksionimit normal të çdo aktiviteti të hotelit, duke u kujdesur për mbarëvajtjen e përditshme të punëve. Një hotel me aktivitet kompleks përfshin shërbimet, financat, ushqimin dhe pijet, marketingun, rezervimet dhe planifikimet etj. Imagjinoni që një njeri duhet të kujdeset për funksionimn e të gjitha këtyre fushave.

Si zhvillohet kjo punë?

Ndonëse përgjegjësia kryesore e një manaxheri hoteli është të ndjekë nga afër çdo process dhe të mos lerë probleme të ndikojnë aktivitetin, shpeshherë në struktura të ndërlikuara shërbimesh, është thaujse e pamundur të bësh një gjë të tillë vetëm. Për këtë arsye mjaft hotele funksionojnë nëpërmjet një manaxheri që bashkëpunon me shefa sektorësh, të cilër raportojnë çdo gjë të rëndësishme tek ai. E paparë apo jo? Në fakt…jo dhe aq! Pse?

Më së shumti, puna e një manaxheri hotelesh do të thotë: presion i vazhdueshëm kundrejt të gjithëve. Në një farë mënyre, mund të shihesh si “i keqi”, por në fund të fundit, nuk mund të jesh veçse i qeshur me qindra punonjës gjatë gjithë kohës.

Pra, një manaxher hoteli mbikqyr mënyrën se si funksionon një hotel. 

Po dhe jo.

Çfarë kërkohet nga një manaxher hoteli?

  1. Të manaxhojë shërbimet e hotelit
  2. Të mbikqyrë evente dhe konferenca
  3. Të zgjidhë çfarëdolloj problemi që mund të dalë
  4. Të ndërlidhë punët me kontraktorët dhe rinovimet
  5. Të ruajë bashkëpunimin dhe dakordësinë

Cilat janëpërgjegjësitë kryesore?

Përgjegjësitë financiare: duke qenë se hotelet kanë për qëllim të fitojnë, manaxherët e tyre duhet të ndjekin plane financiare strategjike, të kontrrollojnë sasitë e parave që shpenzohen, të ardhurat vjetore, të analizojë faktorët e fitimit/humbjes, raportet dhe të ruajë në vazhdimësi të dhëna financiare.

Udhëheqja e një skuadre të suksesshme: një hotel nuk mund të funksionojë pa një staf dhe është e rëndësishme që manaxheri i hotelit të dijë të krijojë një klimë të mirë, të jetë motivues, të dijë të dallojë punonjësit e talentuar dhe të ofrojë trajnime të vazhdueshme. Në kohë mungesash duhet të dijë të manovroje dhe të investojë në ruajtjen dhe aktivizimin e punonjësve duke bashkëpunuar edhe me burimet njerëzore.

Të ofrojnë një eksperiencë të mrekullueshme për klientët: një manaxher hoteli duhet të bëjë kujdes që të presë ngrohtë klientët, të kujdeset personalisht dhe me një prirje drejt detajit për zgjidhjen e problemeve dhe përmbushjen e kërkesave të tyre. Gjithashtu duhet të tregohet vigjilent kundrejt konkurrencës dhe tendencave më të fundit teknologjike në mënyrë që të ketë mundësi për të ngritur marrëdhënie me klientët.

Të ruajë reputacionin: për të ruajtur reputacionin dhe për t’i bërë klientët të kthehen sërish në hotel, manaxherët duhet të krijojnë një prezencë rreth hotelit, nëpërmjet marketingut, duke rritur prezencën online, duke tërhequr vëmendjen nëpëmjet ofertave dhe duke u siguruar se çdo klienti i jepet një përgjigje dhe i jepet një zgjidhje për të gjitha kërkesat dhe pakënaqësitë.

Subscribe to our newsletter.

Get our latest offers and News.

© 2021 Elite Academy | NUIS L03321203G | PIC No. 893625305 | Powered by Elite Coaching